ขั้นตอนการสอบเทียบ เครื่องมือวัด

ขั้นตอนการสอบเทียบ เครื่องมือวัด

1.1 กำหนดขอบข่าย ช่วงการวัด ค่าที่วัด
1.2 เครื่องมือมาตรฐานการสอบเทียบ และอุปกรณ์สนับสนุน
1.3 การเตรียมการขั้นตอนก่อนสอบเทียบ
1.4 กระบวนการสอบเทียบ ลำดับขั้นตอน
1.5 การบันทึกผลการสอบเทียบ การวิเคราะห์
1.6 การรายงานผล และขั้นตอนในการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดตาม Procedure ที่กำหนด

 

Advertisements