คุณสมบัติของเครื่องมือที่ใช้การสอบเทียบ

คุณสมบัติของเครื่องมือที่ใช้การสอบเทียบ

2.1 เครื่องมือมาตรฐานที่จะนำมาใช้สอบเทียบ (Master) จะต้องมีความละเอียดมากกว่าเครื่องที่ถูกสอบเทียบ 3 เท่า
2.2 เครื่องมือมาตรฐาน ต้องมีกำหนดเวลาสำหรับสอบเทียบ โดยระบุวันที่สอบเทียบหรือวันที่ครบกำหนดการสอบเทียบ
2.3 ต้องมีเอกสารรับรองว่าเครื่องที่ใช้สำหรับสอบเทียบ ได้รับการสอบเทียบแล้ว โดยสามารถอิงได้จากมาตรฐานระดับชาติ และระดับสากล และสามารถสอบกลับไปสู่มาตรฐานและแหล่งที่อ้างอิงนั้นได้

Advertisements