รายละเอียดในเอกสารสอบเทียบ

รายละเอียดในเอกสารสอบเทียบ

4.1 กระบวนการที่ใช้ในการสอบเทียบ
4.2 ชื่อเครื่องมือ รายละเอียดเครื่องมือหมายเลขเครื่อง เครื่องที่ถูกสอบ
4.4 วิธีการสอบ และขั้นตอน
4.5 สภาพแวดล้อม ค่าความคลาดเคลื่อน
4.6 ช่วงใช้งาน การกำหนดค่าต่างๆ
4.7 ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

Advertisements