ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดละเอียดและสอบเทียบขนาด

ปัจจุบันวงการอุตสาหกรรมเริ่มมีการขยายตัวมากขึ้น ดังนั้นการสอบเทียบเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการยอมรับในระดับสากลและเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมนี้การเปิดบริการห้องปฏิบัติการสอบเทียบจึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันดังนั้นจึงเปิดบริการเพื่อ

1. เพื่อให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดแก่แหล่งอุตสาหกรรมต่างๆที่ใกล้เคียง
2. เพื่อรักษาระดับคุณภาพตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมให้อยู่ในระดับสากลที่ยอมรับ
3. เพื่อรองรับการทำวิจัยของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
4. เพื่อเพิ่มจำนวนคนงานระดับกลางสำหรับการวัดละเอียดและวัดหาความไม่แน่นอน
5. เพื่อป็นศูนย์สร้างหลักประกันในการเพิ่มความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์ของไทย

บริษัท สุมิพล จำกัด ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

Advertisements