เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบ

 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบ

3.1 บันทึกประวัติเครื่อง
3.2 รายการเครื่องมือที่ต้องสอบเทียบ
3.3 แผนการสอบเทียบล่วงหน้า
3.4 ระเบียบปฏิบัติ (WP)
3.5 วิธีปฏิบัติ (WI)
3.6 ใบรับรองการสอบเทียบ
3.7 Sticker บ่งบอกสถานะการสอบเทียบ

Advertisements