เครื่องมือวัด Vernier Caliper

เครื่องมือวัด Vernier Caliper

Vernier-Caliper-1

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Caliper)

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวของวัตถุทั้งภายใน และภายนอกในของชิ้นงาน ระดับมิลลิเมตร ทศนิยม 2 ตำแหน่ง เวอร์เนียร์มีลักษณะโดยทั่วไปดังแสดงในรูปที่ 1


รูปที่ 1 ลักษณะของเวอร์เนีย
ประกอบด้วย
สเกลหลัก A เป็นสเกลไม้บรรทัดธรรมดา ซึ่งเป็นมิลลิเมตร (mm) และนิ้ว (inch)
สเกลเวอร์เนีย B ซึ่งจะเลื่อนไปมาได้บนสเกลหลัก
ปากวัด C – D ใช้หนีบวัตถุที่ต้องการวัดขนาด
ปากวัด E – F ใช้วัดขนาดภายในของวัตถุ
ปลาย G ใช้วัดความลึก
ปุ่ม H ใช้กดเลื่อนสเกลเวอร์เนียร์ไปบนสเกลหลัก
สกรู I ใช้ยึดสเกลเวอร์เนียร์ให้ติดกับสเกลหลัก

Advertisements